Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 roku

Komu przysługuje zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w 2021 roku? Choć nakaz posiadania urządzeń rejestrujących obejmuje coraz więcej branż, nadal obowiązują odstępstwa od tej reguły. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wskazuje ono możliwości zwolnienia niektórych grup podatników i czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych. Określa także czas i warunki, na jakich może się to odbywać.

Kto jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej?

Podmiotowe zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej reguluje § 3 ust. 1 pkt 1. Przysługuje ono ze względu na obroty firmy. W trakcie roku kalendarzowego nie mogą one przekroczyć 20 tysięcy złotych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w trakcie roku limit ten ustalają proporcjonalnie. W przypadku czynnych podatników VAT kwotę tę ustala się na podstawie obrotu netto. Podatnicy zwolnieni z podatku od towaru i usług obliczają kwotę na podstawie wartości brutto. Reasumując. Jeśli przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność od 1 stycznia, zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej trwa do momentu przekroczenia 20 tys. obrotu.

Przedmiotowe zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Ten rodzaj zwolnienia od posiadania kasy fiskalnej obowiązuje ze względu na wykonywanie niektórych usług. Czynności takie wymienione zostały w załączniku do rozporządzenia. Zwolnienie przedmiotowe dotyczy:

  • usług kurierskich oraz pocztowych, przy czym nie dotyczy to dostawy towarów na zamówienie;
  • usług świadczonych przez hotele, motele, pensjonaty w postaci obozowisk dla dzieci w zakresie noclegów i usług towarzyszących;
  • usług ubezpieczeniowych i finansowych w postaci pożyczek i kredytów;
  • czynności notarialnych;
  • usług edukacyjnych poza pozaszkolnymi formami edukacji sportowej, zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi, szkołami tańca, szkół nauki jazdy;
  • dostaw nieruchomości.

Przedsiębiorcy świadczący usługi w powyższym zakresie podlegają zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w 2021 roku.

Warunki zwolnienia z kasy fiskalnej

Poza podmiotowym i przedmiotowym zwolnieniem z obowiązku posiadania fiskalnej kasy rejestrującej istnieją inne możliwości, dzięki którym urządzenie to nie będzie potrzebne przedsiębiorcy. Podatnik może przy tym wykonywać czynności, które nie są zwolnione z posiadania kasy na mocy rozporządzenia. Koniecznością staje się tu spełnienie kilku warunków. Są to:

  • uzyskanie zapłaty za usługę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u;
  • opisanie na dowodzie zapłaty czynności, której dotyczy zapłata;
  • opisanie na dowodzie zapłaty na czyją rzecz została dokonana czynność.

By uzyskać możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, wszystkie powyższe warunki muszą zaistnieć jednocześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.